Tot wanneer mag je bomen kappen

Het broedseizoen duurt van maart tot juli. Mag je in deze periode bepaalde bomen kappen van de Nederlandse overheid? Broedtijd: bomen kappen mag helemaal niet.

Dit betekent dat vanaf maart tot september geen bomen omgehakt mogen worden. Heb ik recht op een nieuwe boom… en wanneer? Het kappen van bomen in eigen tuin: wat mag en wat niet.

Een voorbeeld is wanneer een opdrachtgever bomen moet.

Veel vogelsoorten broeden in de periode maart tot en met juli. Wanneer afscheid nemen van een mooie boom? Het is zaak om exact te weten wanneer wel of niet mag worden gekapt. Vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft een verordening waarin een verbod tot vellen.

De regelgeving over het kappen van bomen kan dus per gemeente enorm . Opmerkingen met betrekking tot de regeling. Regels ten aanzien van het compenseren van het kappen van bomen. In de bomenverordening is het principe vastgelegd dat een boom niet zomaar mag worden gekapt.

Wie mag de kapvergunning aanvragen.

Alleen de eigenaar van de boom mag de boom kappen of daar opdracht toe geven. Kappen in relatie tot vaste rust- en verblijfplaatsen. Lees het op onze informatiepagina Bos en bomen kappen. Dit geldt voor bomen op gemeentegrond en voor bomen op particuliere grond.

Bij particuliere bomen moet de gemeente mondeling toestemming geven tot . Verder kunnen er voorwaarden in staan waaronder de vergunning wordt verstrekt, bijvoorbeeld een plicht tot herplant. Aan de eigenaar moet in dit geval een verzoek tot het kappen van een boom worden ingedien het is dan aan de gemeente om te overwegen of aan dit . Voor bomen in tuinen en op erven in de bebouwde kom met een stamomtrek tot 1cm. Om een boom of houtopstand te mogen kappen is in veel gevallen een.

Let op: Deze bomen mogen alleen zonder vergunning worden gekapt wanneer het. Een vergunning mag pas worden gebruikt na zes weken, omdat tijdens deze zes . In de gemeente De Wolden is vastgesteld voor welke bomen een kapvergunning vereist is. Wie een boom of meerdere bomen wil kappen heeft vaak een vergunning nodig.

In een aantal gevallen mag dit zonder vergunning. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan .

About Alfie